REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Joanna Hołuj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Hołuj IOSSI wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kłaj 927, 32-015 Kłaj, NIP 6772108048, REGON 120557310, adres poczty elektronicznej: help@iossi.eu.

1.2. Definicje:

1.2.1. KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy zarówno w wersji fizycznej jak i cyfrowej, uprawniający Klienta do otrzymania w oznaczonym na niej terminie oraz w wartości na niej zapisanej Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Bon towarowy nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do jego zakupu na warunkach na niej podanych. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie.

1.2.2. KLIENT, POSIADACZ KARTY PODARUNKOWEJ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy  powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - będąca posiadaczem Karty Podarunkowej.

1.2.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.2.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Karty Podarunkowej.

1.2.6. SKLEP – Sklep Internetowy dostępny pod adresem: www.iossi.eu.

1.2.7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.iossi.eu.

1.2.8. WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – Joanna Hołuj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Hołuj IOSSI wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kłaj 927, 32-015 Kłaj, NIP 6772108048, REGON 120557310, adres poczty elektronicznej: help@iossi.eu.

1.2.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

2.1. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela.

2.2. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do otrzymania w oznaczonym na niej terminie (termin ważności Karty Podarunkowej) oraz w wartości na niej zapisanej Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.3. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy w terminie 1 roku od dnia zakupu Karty.

2.4. Karta Podarunkowa zastępuje w Sklepie środki, ale sama nie podlega wymianie na środki pieniężne. Jest ona nośnikiem wartości pieniężnej na niej zapisanej, która może zostać wykorzystana podczas zawierania Umowy Sprzedaży.

2.5. Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Karty Podarunkowej, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanej Karcie Podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowę Sprzedaży, a wartością zapisaną na Karcie Podarunkowej – w takim wypadku pozostała na karcie podarunkowej kwota przepada.

2.6. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu kupionego tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zwracanego Produktu na Kartę Podarunkową.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@iossi.eu , pisemnie na adres: Kłaj 927, 32-015 Kłaj.

3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl