iossi - polskie kosmetyki naturalne

Konkurs IOSSI my love. Regulamin

1
Regulamin konkursu
„IOSSI my love”

§ 1.Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1.
„Konkurs”

konkurs „IOSSI my love” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2.
„Organizator”

IOSSI, 30-075 Kraków, ul. Bytomska 4/7, NIP 6772108048

3.
„Uczestnik”

zarejestrowany użytkownik portalu instagram.com lub facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4.
„Komisja”

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.


§ 2. Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu
społecznościowego instagram.com i facebook.com.
3.
Konkurs rozpoczyna się 21 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 , a kończy 28 lutego 2017 r. o godz. 23:59.
4.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).


§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu instagram.com lub facebook.com będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora
a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
3.
Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.


§ 4. Zasady Konkursu
1.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu instagram.com lub facebook.com,
posiadający aktywne konto, którzy umieścili zdjęcie odpowiadające zadaniu konkursowemu.
2.
Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie zdjęcia umieszczonego
przez Uczestnika na zasadach określonych poniżej.
3.

Instagram
Wykonanie zadania konkursowego polega na opublikowaniu przez Uczestnika konkursu na
swoim koncie zdjęcia przedstawiającego w sposób kreatywny jak używa kosmetyku firmy IOSSI
wraz z oznaczeniem konta @iossi.natural.skin.care w komentarzu i na zdjęciu
oraz opatrzonego hashtagiami #IOSSI #KonkursIOSSI
Przesłaniu zdjęcie na adres konkurs@iossi.eu

Facebook
Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika konkursu na
swoim koncie zdjęcia przedstawiającego w sposób kreatywny jak używa kosmetyku firmy IOSSI
(zdjęcie musi mieć status - publiczne)
wraz z oznaczeniem konta @iossiNaturalneKosmetyki w komentarzu i na zdjęciu
oraz opatrzonego hashtagami #IOSSI #KonkursIOSSI
Przesłaniu zdjęcie na adres konkurs@iossi.eu4.
Konto w serwisie www.instagram.com, na którym Uczestnik dodaje Zgłoszenie musi być
publiczne. Zgłoszenia z kont prywatnych nie będą brane pod uwagę.
5.
Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
6.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste , dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 . Nagrody
1.
Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: 

3 duże zestawy kosmetyków.
Koszt jednego zestawu to 354 PLN
Ceny zawierają 23% VAT

10 małych zestawów kosmetyków
Koszt jednego zestawu to 138 PLN
Ceny zawierają 23% VAT

Duży zestaw (wartość 354 zł): Naffi krem do twarzy 50 ml, Serum rozświetlające 30 ml, Tonik róża damasceńska 50 ml, Peeling mandarynka i pomarańcza 250 ml, Masło do ciała 120 ml

Mały zestaw (wartość 138 zł): Serum do twarzy 30 ml + Tonik róża damasceńska 50 ml .


2.
W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Nagrody zostaną wysłane pod adres podany w zgłoszeniu. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
3.
W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora
.
§ 6 . Rozstrzygnięcie Konkursu
1.
Do dnia
3 marca 2017 Komisja wybierze wśród Uczestników 3 zwycięzców („Zwycięzca”), Komisja wybierze wśród Uczestnik ów trzech zwycięzców („Zwycięzca”), których zadania konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa przy o cenie zadań konkursowych weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników tzn. zostanie nagrodzony najciekawszy pomysł na zdjęcie.
.
3.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila
4.
Organizator, poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków
związanych z przekazaniem Nagrody.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1.
Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres IOSSI 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 25 z dopiskiem "Reklamacja


2.
Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nie uzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4.
Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 8 . Dane osobowe
1.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2.
Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania
Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
4.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu.

§ 9 . Postanowienia końcowe
1.
Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem:
http://www.iossi.eu/strona/konkurs-iossi-my-love-r...
2.
Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
a)
utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu-i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapi s na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
b)
zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części
utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,;
c)
udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w
innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności
w serwisach społecznościowych;
d)
nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części
utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń
elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią
audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
e)
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek

3.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany
z instagram.com lub facebook.com . Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że
udostępnia informacje podmiotowi innemu niż instagram.com i facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium